ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ (การจัดการค่ายพักแรม) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2