ผลการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

1 : ภาษาไทย

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 12 : คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 12 : คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 13 : วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 13 : วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 14 : พินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 14 : พินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 16 : เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
8 16 : เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
9 17 : ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
10 17 : ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
11 19 : กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
12 20 : กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
13 21 : ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ต้น ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
14 35 : ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน

2 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 22 : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 22 : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 23 : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 23 : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 24 : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 24 : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 25 : การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
8 25 : การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
9 26 : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
10 26 : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน

3 : คณิตศาสตร์

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 27 : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 27 : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 28 : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 28 : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 29 : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 29 : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 30 : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
8 30 : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
9 31 : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
10 31 : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
11 32 : การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
12 32 : การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
13 33 : การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
14 33 : การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
15 34 : การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน

4 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 37 : เพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 37 : เพลงคุณธรรม ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 38 : โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 38 : โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 39 : ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3
6 39 : ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 40 : ละครคุณธรรม ระดับ ม.1-6
8 41 : ละครประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน
9 42 : เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
10 42 : เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
11 43 : มารยาทไทย ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
12 43 : มารยาทไทย ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
13 45 : สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลอังกฤษ) ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน

6 : นักบินน้อย สพฐ.

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 46 : การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 47 : การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
3 48 : อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับ ม.4-6

7 : สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 49 : การออกกำลังกายประกอบเพลง (แอโรบิค) ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน
2 50 : การออกกำลังกายประกอบเพลง (คีตะมวยไทย) ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 51 : การออกกำลังกายประกอบเพลง (ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 51 : การออกกำลังกายประกอบเพลง (ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น)) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 52 : ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 52 : ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน

8 : ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 53 : การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix media) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 53 : การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix media) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 54 : การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 54 : การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 55 : การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 55 : การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 56 : การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
8 56 : การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
9 57 : การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (ม.ต้น) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
10 58 : การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
11 58 : การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
12 59 : การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
13 59 : การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน

9 : ศิลปะ (สาระดนตรี)

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 60 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวระนาดเอก) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 60 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวระนาดเอก) ระดับ ม.4-6
3 61 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวระนาดทุ้ม) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 61 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวระนาดทุ้ม) ระดับ ม.4-6
5 62 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวฆ้องวงใหญ่) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 62 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวฆ้องวงใหญ่) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 63 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวฆ้องวงเล็ก) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
8 63 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวฆ้องวงเล็ก) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
9 64 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวซอด้วง) ระดับ ม.1-3
10 64 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวซอด้วง) ระดับ ม.4-6
11 65 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวซออู้) ระดับ ม.1-3
12 65 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวซออู้) ระดับ ม.4-6
13 66 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวจะเข้) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
14 66 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวจะเข้) ระดับ ม.4-6
15 67 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวขิม 7 หย่อง) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
16 67 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวขิม 7 หย่อง) ระดับ ม.4-6
17 68 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ) ระดับ ม.1-3
18 68 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ) ระดับ ม.4-6
19 69 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (ขับร้องเพลงไทย) ระดับ ม.1-3
20 69 : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง (ขับร้องเพลงไทย) ระดับ ม.4-6
21 70 : การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม) ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน
22 71 : การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว) ระดับ ม.1-6
23 72 : การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่) ระดับ ม.1-6
24 73 : การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน
25 133 : การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
26 133 : การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
27 134 : การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน
28 135 : การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับ ม.1-6
29 136 : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
30 136 : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
31 137 : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
32 137 : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
33 138 : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
34 138 : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
35 139 : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
36 139 : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
37 140 : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
38 140 : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
39 141 : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
40 141 : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
41 142 : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
42 142 : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
43 143 : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
44 143 : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
45 144 : การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
46 144 : การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
47 145 : การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ ม.1-3
48 145 : การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน

10 : ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 74 : การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 74 : การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 75 : การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 75 : การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 76 : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 76 : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 77 : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
8 77 : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
9 78 : การแข่งขันการแสดงตลก ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน
10 79 : การแข่งขันมายากล ระดับ ม.1-6

11 : ภาษาต่างประเทศ

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 80 : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 80 : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 81 : การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 81 : การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 84 : การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 84 : การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 85 : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.1-3
8 85 : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
9 86 : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเกาหลี ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
10 87 : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม.4-6
11 88 : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเยอรมัน ระดับ ม.4-6
12 94 : การแข่งขันละครสั้น-ภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
13 95 : การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเกาหลี ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
14 96 : การแข่งขันละครสั้น-ภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม.4-6
15 149 : กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
16 149 : กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
17 150 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษาสเปน ระดับ ม.1-3
18 150 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษาสเปน ระดับ ม.4-6
19 151 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษารัสเซีย ระดับ ม.1-3
20 151 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษารัสเซีย ระดับ ม.4-6
21 152 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษาเมียนมาร์ ระดับ ม.1-3
22 152 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษาเมียนมาร์ ระดับ ม.4-6
23 153 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษาเขมร ระดับ ม.1-3
24 153 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษาเขมร ระดับ ม.4-6
25 154 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษามาลายู ระดับ ม.1-3
26 154 : กิจกรรมการแข่งขันพูดและละครสั้นภาษามาลายู ระดับ ม.4-6
27 156 : การแข่งขันละครสั้น-ภาษาเวียดนาม ระดับ ม.4-6
28 157 : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม ระดับ ม.1-3
29 157 : การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาเวียดนาม ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
30 158 : การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน

12 : การงานอาชีพ

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 100 : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 100 : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 101 : การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 101 : การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 103 : การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
6 104 : การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
7 104 : การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
8 105 : การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนถาดแบบชื้น) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
9 106 : การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนแก้ว) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
10 107 : การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
11 107 : การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
12 108 : การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
13 108 : การแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
14 109 : การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
15 109 : การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
16 110 : การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.1-3
17 110 : การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
18 132 : การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน

13 : คอมพิวเตอร์

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 111 : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 112 : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
3 113 : การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 113 : การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 114 : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 114 : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 115 : การแข่งขัน Motion Infographic ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
8 116 : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
9 117 : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
10 118 : การแข่งขันสร้าง Web Application ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
11 119 : การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
12 120 : การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
13 120 : การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
14 121 : การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน

14 : หุ่นยนต์ สพฐ.

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 8 : หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 8 : หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 9 : หุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 9 : หุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 10 : หุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 10 : หุ่นยนต์ระดับสูง ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 11 : หุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.1-3
8 11 : หุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน

15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 122 : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ (การจัดการค่ายพักแรม) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 123 : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ (การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ) ระดับ ม.4-6
3 124 : กิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน
4 125 : กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
5 125 : กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
6 126 : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
7 126 : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
8 127 : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
9 127 : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
10 159 : กิจกรรมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ลูกเสือต้านยาเสพติด ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
11 159 : กิจกรรมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ลูกเสือต้านยาเสพติด ระดับ ม.4-6
12 160 : การปฐมพยาบาล ระดับ ม.1-3

16 : การศึกษาพิเศษ (ภาษาไทย)

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 147 : การแข่งขันการเล่านิทาน ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 148 : การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
3 148 : การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.4-6

17 : การศึกษาพิเศษ (ศิลปะ)

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 130 : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 131 : การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
3 131 : การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.4-6
4 161 : การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับ ม.1-6 ประกาศผลการแข่งขัน

18 : กิจกรรมการแข่งขันศิลปวัฒนาธรรมอิสาน

ที่ รหัส : กิจกรรม
1 162 : การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวโปงลาง) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
2 162 : การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวโปงลาง) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
3 163 : การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวโหวด) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
4 163 : การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวโหวด) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
5 164 : การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวพิณ) ระดับ ม.1-3 ประกาศผลการแข่งขัน
6 164 : การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวพิณ) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
7 165 : การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวแคน) ระดับ ม.1-3
8 165 : การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวแคน) ระดับ ม.4-6 ประกาศผลการแข่งขัน
9 166 : การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ระดับ ม.1-6