การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.บึงกาฬ

ทีมพัฒนาระบบ สพม.บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง รูป
1 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผอ.รร.เจ็ดสีวิทยาคาร
2 นายวิศรุต สมบัติบุญสวน ผอ.รร.ท่าดอกคําวอทยาคม
3 ดร.บัวชมภู ภูกองไชย ศน.สพม.บึงกาฬ
4 นายสุรชัย โพธิ์คำ ศน. สพป.บึงกาฬ
5 นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
6 นายนถดนัย โชติจํารัส ครู โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
7 นายศตวรรษ ไชยสัจ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
8 นายพิชิตชัย วงษ์ชัย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
9 นายจักรพงษ์ แก้วตรี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
10 นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์ ครู โรงเรียนเซกา
11 นายธีระวุฒิ วรรัตน์ ครู โรงเรียนบึงกาฬ
12 นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอ ครู โรงเรียนโนนคําพิทยาคม