ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2