ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ เด็กหญิงจิรัชญา พัฒนพงศ์ทรัพย์
เด็กหญิงวริยา ดาวช่วย
นางสาวเสาวลักษณ์ จุทะนันท์
นางสาวเจนจิราภรณ์ บุญมา
2 พรเจริญวิทยา นางสาวพมลพร คนชาญ
นางสาวนิสา แย้มรอย
นางสาวชญาภา บุญศักดิ์
นางสาวรุ่งอรุณ พรมกุล
3 เซกา เด็กชายปัณณกรณ์ โคตรคำ
เด็กหญิงนภัสวรรณ กุมภิโร
นางสาวสุภาพร อักษรวงศิลป์
นายธนกฤต ชมภูวิเศษ
4 ศรีวิไลวิทยา เด็กหญิงภัทรภร สิทธิจักร
เด็กหญิงรดา ยางอุดมโชคชัย
นางสาวชลิดา เศษมี
นายณัฐวุฒิ วรรณดร
5 ปากคาดพิทยาคม นางสาวสายฝน แซ้โซ้ง
เด็กหญิงสุมาลี สีนาทนาวา
กรรณิการ์ สิทธิศักดิ์
นางสาวสรญา จรรยายงค์
6 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กหญิงจิรัชญา วลัยจัย
เด็กหญิงลักษิกา สาบก
นางสาวเมศิญาภรณ์ จันทร์สุภาเสน
นางสาวธนัฎฐา วงษา
7 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กชายศตวรรษ พิมพ์มา
เด็กหญิงสิรภัทร คำดาย
นายธีรวัฒน์ แสงจำปา
นางสาวสุพิชญา จอมทอง