ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ภูทอกวิทยา นางสาวสุพรรณี พลอามาตย์
นางสาวณัฐฐินันท์ ถมปัด
นางสาวภคพร ปัดสำราญ
นางสาวสาริกา เคนคำพันธ์
นางสาวไอลดา โคตตะมี
นางสาวจันทนา วัฒน์วงศา
นายจิรายุ ทองทา
นายประหยัด ชัยยะเทียน
นางสาวสุธิดา ศรีส่ง
นางสาวลลิตา หวังดี
2 ปากคาดพิทยาคม นางสาวศุภากร อุตมะยาน
นางสาววรินทร ซาพา
นางสาวเจนจิรา สมสวัสดิ์
นางสาวชนัญธิดา ทองคำ
นายธีรเดช เทินสะเกตุ
นางสาวแพรวา อามาตรมนตรี
นางสาวชนันญา สุวรรณวัตร์
นางสาวอภิกขณา โคตะรุด
นางสาววริสา เดชพละ
นางสาวนัฐวิภา เพ็ชรดี
นางสาวฟาติฮา ราจ้า
นางสาวไชปัญยา จันทะไล
บุญสม นาคเสน
นางสาวสุดา ศาแก้ว
นางสาวสุพิชญา นาคเสน