ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ เด็กชายกมลเกียรติ นิยมเดชา
เด็กชายพชร สีโดน
เด็กชายจีระศักดิ์ วงศ์จันดี
เด็กชายอาดีนัส นาทสีทา
เด็กชายอดิศร ทึนลด
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จังปีติก้องยศ
เด็กหญิงบุลพร คำยอด
เด็กหญิงจรัสปวีณ์ เเก้วปาเฟื่อย
เด็กหญิงจิราพร ระเริง
เด็กหญิงนภัสวรรณ กุลสุวรรณ
นางสาววิชุลดา พันจำปา
นางสาวรมย์รวินท์ เชื้อพันธ์
นภาพร แก่นโสม
2 พรเจริญวิทยา เด็กหญิงสุธิดา จำปาทอง
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ จันทะแพน
เด็กหญิงสุฑารัตน์ จันทะแพน
เด็กหญิงลภัสรดา แก้วกล้า
เด็กหญิงวิชชุดา จันทะดวง
เด็กชายอลงกรณ์ ทุมโยมา
เด็กชายนาวา พรมอารักษ์
เด็กชายภัทร์นรินทร์ โชติกเสถียร
เด็กชายวิสรุท บุญยืด
เด็กชายวรโชติ สุระดานัย
ธนภรณ์ อินทร์ธรรม
นางสาวปัทมา พันธ์ศรี
นางสาวนิภาพร สุทธิประภา