ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีไทย (วงอังกะลุง) ระดับชั้น ม.1-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นายกัมปนาท ทองเจียว
นายชลันธร ยะพลหา
นายศิวกร คงกล่อม
นายอิสระ สินทะเกิด
นางสาวจิณห์วรา ลาภยิ่ง
นางสาวจีระวรรณ ป้องสุข
นางสาวชลธิชา เรียงภวา
นางสาวชลธิชา มหาชัย
นางสาวฐิติมา โคตรบุรี
นางสาวณัฐกานต์ ดวงโสภา
นางสาวปาริฉัตต์ ลาดบัวน้อย
นางสาวพรณภัธ ศรีหัสดี
นางสาวพรทิวา ชูจันทร์
นางสาวภัคจิรา ลุนลคะ
นางสาววรากร หัตถกอง
นางสาววารุณี ชื่นบาล
นางสาวอชิรญา บ่อหิน
นางสาวอธิติยา โสภี
นางสาวอภัสรา ขันทีท้าว
นางสาวอรปรีญา คำหงษา
นางสาวอุมากร วงค์ศรียา
นายสุทธิพงษ์ คฤหัส
นายสรพงษ์ เชยโพธิ์
นายเครือวัลย์ จันแดง
นางสาวณัฐสุดา น้อยอาษา
นางสาวสัตตบุษย์ โพธิรุษ