ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวชนิกานต์ อันชื่น
นายสมบัติ เถาว์ชาลี
2 ศรีวิไลวิทยา นายวรวุธ ลุนละคะ
นางสาววิชุดา หมื่นรักษา
3 ท่าดอกคำวิทยาคม นางสาวพิมชนก สุกันยา
นายปรัชญา พันพรม
4 บุ่งคล้านคร นางสาววิภา พีระวงค์
นางสาวยุพิน ลักษณะศรี
5 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นางสาวแพรนวล อังคะฮาด
นายวันเฉลิม ชั้นงาม
6 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นายอชิรวิชญ์ ศรีบุตร
นายสรพงษ์ เชยโพธิ์
7 เจ็ดสีวิทยาคาร นายนิติการณ์ นันตา
วีระวรรณ เถาว์ชาลี
8 โนนคำพิทยาคม นายสุขสันต์ พาลึก
นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคาย
9 โสกก่ามวิทยา นางสาวชลดา เบ้าทองจันทร์
ภัทราวดี หมื่นรัตน์
10 บ้านหนองแก่งทราย นายชาติศิริ ประพาศพงษ์
นายสยาม โยธารินทร์