ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ศรีวิไลวิทยา นางสาวกีตาร์ ทองโคตร
นางสาววิชุดา หมื่นรักษา
2 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาววิรวรรณ บุญธรรม
นางสาวพิชญ์สินี สิงหา
3 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวกัญญาณัฐ แสงสว่าง
นายสรพงษ์ เชยโพธิ์
4 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวสุพัตรา แสวงมิ้ม
นางสาวศิรินภา จุระไพร
5 บุ่งคล้านคร นายสิรภพ ขวาอุ่นหล้า
นางสาวยุพิน ลักษณะศรี
6 เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวเขมิกา คำเดียว
วีระวรรณ เถาว์ชาลี
7 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นางสาวนารีรัตน์ มุ่งงาม
นายวันเฉลิม ชั้นงาม
8 ปากคาดพิทยาคม นายอภิชาต เชื้อเมืองแสน
นางสาวณัฐธิดา อินนะระ
9 โสกก่ามวิทยา นางสาวสโรชา พินะพงษ์
ภัทราวดี หมื่นรัตน์
10 ศรีชมภูวิทยา นางสาวธนิดา ศรีทอง
ไอศวรรย์ สาเกตุ
11 นาสวรรค์พิทยาคม นางสาวอวภาส์ พรหมนาม
นายนิคม แป้นแจ้ง