ผลการแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ศรีวิไลวิทยา นายธวัชชัย จูมบุตร
นางสาวนาราภัทร พยักษี
นายบันเจิด คันธี
2 ปากคาดพิทยาคม นางสาวณัฐกฤตา กุตเสนา
นางสาววิรัลยา ไชยรัตน์
นายอนุศักดิ์ นะตา
นายสากล คล่องดี
3 พรเจริญวิทยา นางสาวนภัส ศรีธิราช
นางสาวลดาพร ทองพิพ์
นายสุวรรณ ชัยขันธ์
นายอภิสิทธิ์ จันโฮง
4 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาววาริน บุรัตน์
นางสาวกินรี ทองมณี
นายศุภัคษร มูลมี
5 เซกา นางสาวขวัญชนก ช่วยพัทลุง
นางสาวนันทวัน ศรีสุข
นางสาวเสาวนี อบอุ่น
นายอัฐพรชัย พัดพรม
6 บึงกาฬ นางสาวฐานัดดา มากเพ็งมี
นางสาวสุมิตรา แก้ววิจิตร
นภาพร แก่นโสม
นายสิริภาส วงค์เกลี้ยง
7 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นางสาวกฤติยา ทุมซ้าย
นางสาวนิรันดร์ลักษณ์ เจิมจุล
นายธีรพล นววงศ์เสถียร
นายกฤษฎา วันนาพ่อ
8 บุ่งคล้านคร นางสาวอัญญารัตน์ ลำพุทธา
นางสาวสุชิราภรณ์ จงชิดกลาง
ปิยะพร พรมวัง
นายอาทิตย์ พรหมแสง
9 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวพิมพิกา บุญชู
นางสาวเกตศราภรณ์ ทานาม
นายปิติ สังข์วัง
นายภุชงค์ แสงโพธิ์
10 โนนคำพิทยาคม นายกิตติโชติ อดทน
นางสาวตะวันฉาย วันศรี
นายพัฒนะ วงษ์ไชยา
11 นาสวรรค์พิทยาคม นางสาวจุฑามณี จันทะบุตร
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์วิจิตร
นายกฤษฎา สุวรรณะ
นางสาววรัญญา แพงน้อย
12 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวสุธิชา ฝ่ายสงค์
นางสาวอริสา มาธิปาปัง
นายอภิชาติ อุ่นสา
นายสุริยัน นามมนตรี
13 หนองเข็งวิทยาคม นางสาวสุณิสา หอมทรัพย์
นางสาวศุภธิดา วงค์ผา
นางสาวอรทัย วงค์คำ
ประมร ภูถูกเงิน
14 ภูทอกวิทยา นายกฤษติยะ ชะนะมาร
นายอภิรเดช เพชรนาค
นายณัฐพงษ์ วิเศษสา
15 หนองหัวช้างวิทยา นางสาวผัลย์ศุภา อินทิ
นางสาวสุพิชชา ลิ่มหุ่น
ธารินทร์ ระศร
นางสาวใบเฟิร์น ชัยคาม
16 หนองหิ้งพิทยา นางสาวดวงดาว นวลอินทร์
นางสาววิชญาดา นุประทุม
นายบุญมี คำหงษา
มริดา สุขะหา
17 ประชานิมิตพิทยานุกูล นางสาวพรทิพย์ เสนเพ็ง
นางสาวไอรดา แก้วคนตรง
นางสาวนิภาพร แก่นท้าว
นายนิยม ศรีนุกูล
18 โพนทองประชาสรรค์ นางสาวเพ็ญพร ยาตาล
นางสาวภัครภิรมณ์ แก้วเคนมา
นายณัฐวุฒิ รมฤทธา
นางสาวจันทร์จิรา อำคา
19 ท่าดอกคำวิทยาคม นางสาวฐิดาภรณ์ กาดำดวน
นางสาวสิรีธร สุวรรณใจ
นายศราวุธ ปุณริบูรณ์
นายธนวัฒน์ เคนนันท์
20 ศรีชมภูวิทยา นายกฤษณะ บังประดง
นายวรชิต พลสงคราม
นายณภัทร สุระการ
นายวรพงษ์ สุริยะ
21 บ้านหนองแก่งทราย นายปิยพัทธ์​ เหลาคำ
นางสาวกัญญารัตน์​ บุตราช
นายธีรวัฒน์​ อ่อนแย้ม
ณัฐวดี​ อ่อนแย้ม