ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ปากคาดพิทยาคม นางสาวจินตภัทร์ เกศดี
นายจเรศักดิ์ สาริศรี
2 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวสุจิตรา บุงบุตร
นายธีรนันท์ วัฒนะการกุล
3 เซกา นายภานุพงษ์ พรมรินทร์
นางสาวธารารัตน์ สารีโพธิ์
4 บึงกาฬ นางสาวฐิติมา แก้วแสนชัย
ชุติมา โคตรศักดิ์
5 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวสุมิลทรา คงเพ็ชรศักดิ์
นายอิสระพงศ์ ซาระวงค์
6 ศรีวิไลวิทยา นางสาวเกษรา งามเยี่ยม
มนัสชนก อภัยโคตร
7 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวสลิลทิพย์ คำสะอิน
นางสาวนิจวิภา ปัญญาวรรณ
8 พรเจริญวิทยา นางสาวกนกรัตน์ อุ่นวิเศษ
สมจิตร เกษบึงกาฬ
9 ศรีชมภูวิทยา นางสาวชุติมา เพชรบูรณ์
นางสาวจุฑารัตน์ คุราวัน
10 ภูทอกวิทยา นางสาวศุภลักษณ์ โคนาบาล
นายทวัชชัย ภูทอนธง
11 โสกก่ามวิทยา นางสาวจุฑารัตน์ สายลัง
นางสาวอัจฉรา สิงหาคุณ