ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ปากคาดพิทยาคม นางสาววันวิสาข์ เฟื่องรัสมี
นางสาวลลิตา เทพสุริย์
นายชญานนท์ สุริโย
นายเจษฎาภรณ์ ขันแก้ว
นางสาววนิศรา ม่วงมนตรี
นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร
นายภูธนันธ์ ธาดาธรรมวรากุล
2 บุ่งคล้านคร นางสาวศรัณญา วงษาสิน
นางสาวศรัณย์พร นวลงาม
นางสาวอรปรียา กุมชัยภูมิ
นางสาวลดาวัลย์ เห็มลม
นางสาวสุพานิชกุล ชูรัตน์
พัทธนันท์ สังขะรมย์
นายวิศนุ สุดาทิพย์
3 พรเจริญวิทยา นายภูริณัฐ โต่งจันทร์
นางสาวมนัสนันท์ ราชคีรี
นางสาวอภิญญา นันคำ
นางสาวนฤมล โพธิ์จันทร์
นางสาวปลายฝน ผงพิลา
นายวชิราภรณ์ เพชรศิริวรรณ์
นายญาณกิตติ์ เปรินทร์
4 เซกา นางสาววิภาพักตร์ สอนโพธิ์
นางสาวพนิดา ปิตะพงษ์
นางสาวอนัญลักษณ์ แพ่งศรีสาร
นางสาวชนาภา อินทะหงษ์
นางสาวพรปวีณ์ แซ่เอี้ยว
นายดำเนิน บุญเดช
นางสาวนริศรา ศรีพลน้อย
5 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวสิริกร อัมพุท
นางสาวปิยพร โฮงทอง
นางสาวรัตนาวดี กุลวงษ์
นายรชต พิมพ์มา
นายชัยวัตร มังศรี
นางสาวลลิตา จันทดี
นางสาวฐิติพร นาโควงค์
6 เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวศศิวิมล ศรีบุญ
นางสาววิศัลยา นะโพธิ์
นางสาวพิชามญช์ สุธน
นายภูวรินทร์ เสนสอน
นางสาวน้ำใส วันหลัง
นายคิมหภัทร์ พร้อมไธสงค์
7 ศรีวิไลวิทยา นางสาวขวัญชนก ตุ้ยมูลตรี
นางสาวภัทราภรณ์ พรมจันทร์
นางสาวมณประภา สาลาจันทร์
นางสาวณัฐนรี ภวภูตานนท์
นางสาวจันจิรา โคกสี
นางสาวปิยะวรรณ รังคะราช
นายวีระยุทธ บาลจบ
8 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวพิมพิกา บำรุงแจ้ง
นางสาวปรีญาภรณ์ กุโพธิ์
นางสาวลักษิกา สุพร
นางสาวสุนันษา สุขรี่
นางสาวณัฐชา แกมนิล
นายภัทรพล สุรินพา
นายเอกพจน์ เพ็ญสุวรรณ
9 ภูทอกวิทยา นางสาวรักษิณา สาระคำ
นางสาวมาริสา พูลเพ็ญ
นางสาวชลลัดดา ศรีธาตุ
นางสาวจิรัชยา ดำโคตร
นายนิติภูมิ อรัญสถิตย์
นายธงชัย จันบา
นายทวัชชัย ภูทอนธง