ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 พรเจริญวิทยา เด็กหญิงชญานิษฐ์ นวนลม
เด็กหญิงประกายรัตน์ ท่วมไธสงค์
เด็กหญิงปภัสรณ์ แซ่อึ้ง
เด็กหญิงลักษมี การุณ
เด็กหญิงปาลิตา มณีกัน
นางสาววริยา ภิญโญ
นางสาวทัศดาพร พิมมะทา
2 บึงกาฬ เด็กหญิงลลิตา รักษาศรี
เด็กหญิงภูวษา ชมดี
เด็กชายเตชินท์ ศิริวาลย์
เด็กชายนพวิชญ์ กำหนดความ
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ วงค์ประทุม
นางสาวขัตยพร ยันตะพันธ์
นายฉลองรัช หวังหมู่กลาง
3 ภูทอกวิทยา เด็กหญิงลักษิกา ทุมพันธุ์
เด็กหญิงจุฑามาศ ลายบุตรศรี
เด็กหญิงธนภรณ์ ฉายประดับ
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีสถาน
เด็กหญิงญาณภา ประทุมเมศ
นายธงชัย จันบา
นางสาววัชรีภรณ์ แสงจันทร์
4 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กชายธวัตธชัย จันทะฝ่าย
เด็กชายเฉลิมเกียรติ บุญจงรักษ์
เด็กชายณรงค์ ผิวนอก
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มงคลยิ่ง
เด็กหญิงขวัญชนก ผากงคำ
นางสาวจริยาภรณ์ สัตย์ธรรม
นายวิรัช บุญรักษ์
5 ศรีวิไลวิทยา นางสาวกันต์กนิษฐ์ สืบนุช
นางสาวศุภจิตรา การวิลัย
เด็กชายรัฐศาสตร์ มหาวงค์
นางสาวพัณณิตา นันนิยงค์
นายธนวัฒน์ สุดา
นายวิทยา ปึวันนา
นางสาวศุภลักษณ์ นิยมพงษ์
6 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กหญิงสุทัตตา กลัดกันแสง
เด็กหญิงนันทฉัตร สรรพคุณ
เด็กหญิงนิรชา สอนโพธิ์
เด็กหญิงขวัญจิรา สุระ
เด็กหญิงศิรินธร วาระวาส
นางสาวศิรินาถ ไวแสน
นางสาวฐาปนี คำเกษ
7 เซกา เด็กหญิงทวีพร หงษ์ชูตา
เด็กหญิงกมลพร สุกทน
เด็กหญิงสุชัญญา หวังเจริญ
เด็กหญิงประภัสสร เห็มนนท์
เด็กหญิงฉัตรชนก บูรณะ
นางสาวจันทิรา นวลมณี
นางสาวศิริยาพร กิตติธรรม