ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 พรเจริญวิทยา นายศิวัฒน์ บุตรดี
นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวน
2 ปากคาดพิทยาคม นายวสุธร ราชวงษ์
นายนครินทร์ พรมกลาง
3 บุ่งคล้านคร นางสาวนันทิชา สีเขียว
นายเชวงศักดิ์ มาตะวงศ์
4 ศรีวิไลวิทยา นางสาวเฌอเอม โมครัตน์
นายบุญชู บุตรทีจักร
5 หนองหิ้งพิทยา นางสาววรางคณา จันทร์สนธิมา
กัญญา มายูร
6 ศรีชมภูวิทยา นายเทพสิงหา สุขประเสริฐ
นายฉัตรชัย ชามนตรี
7 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวกัญลธิดา คุราวัน
นายพิรวัฒน์ คล่องดี
8 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวพัชรดา เทพวัน
นางสาวสุกัญญา เนื่องแก้ว
9 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นายอิสสระ สินทะเกิด
นายประพันธ์พงษ์ สามารถ
10 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวอนัญญา ศิริเกตุ
นางสาวลัดดาวัลย์ ไกรโหล
11 บ้านหนองแก่งทราย นางสาวธนัญญา นาโควงค์
นางสาวธิดารัตน์ บางพรมบาง
12 บึงกาฬ นางสาวทิพย์ญาดา แดงน้อย
นางสาวรัศมี ชาสงวน
13 โสกก่ามวิทยา นางสาวชุติมา บุษมงคล
นายธานินทร์ มุกเสือ
14 โนนคำพิทยาคม นางสาวศิริพร วาธิคุณ
นายณัฐวุฒิ พิมพ์โคตร
15 หนองหัวช้างวิทยา นางสาวพัชรี บรม
นางสาวใบเฟิร์น ชัยคาม
16 โพนทองประชาสรรค์ นางสาวปภาวรินทร์ พันธะสา
นางสาวสมพิศ อินทร์ชำนาญ
17 นาสวรรค์พิทยาคม นางสาวอุมากรณ์ ชูคะรัมย์
พรรณี ผลาจิตร์
18 สมสนุกพิทยาคม นางสาวศศิพิมพ์ นัดสด
นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ
19 ภูทอกวิทยา นายธีรภัทร์ พรมศรีแก้ว
นายวัชระ สุริยนต์
20 เซกา นายธนภัทร บุญสิน
นางสาวศุภวรรณ รูปงาม