ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ปากคาดพิทยาคม เด็กหญิงวริษา สมภูมิ
ศรินประภา สมทิพย์
2 เซกา เด็กหญิงณัฐธิชา ยำยวน
นางสาวเมขลา โลหะพรม
3 พรเจริญวิทยา เด็กชายศรัณยพงศ์ สี่แสน
สมสมัย คำภูษา
4 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กชายวีรากร เสนาพันธ์
นายพิรวัฒน์ คล่องดี
5 สมสนุกพิทยาคม เด็กหญิงจุฑารัตน์ เขตดอน
นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ
6 บึงกาฬ เด็กหญิงวิรากานต์ โสดา
นางสาวอัญชลี สาบุดดี
7 ศรีชมภูวิทยา เด็กหญิงนิปัจการ จันทร์หนู
นางสาวศิริญนา แก้วก่า
8 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุทธิประภา
นางสาวลัดดาวัลย์ ไกรโหล
9 ศรีวิไลวิทยา เด็กหญิงอภิญญารัตน์ เหี้ยมเหิน
นางสาวนภารัตน์ แสงสุข
10 หนองหัวช้างวิทยา เด็กหญิงศิริวิภา โพธิจันทร์
นางสาวใบเฟิร์น ชัยคาม
11 นาสวรรค์พิทยาคม เด็กหญิงวรรณนิษา นาถวิล
นายเมธิชัย บุบผา
12 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กหญิงวิรัตนาพร ดีโคตร
นางสาวอภิสรา นาคโคตร
13 บุ่งคล้านคร เด็กหญิงกัญญาพัชร ธาตุลม
พัชราภรณ์ ทัศมาลี
14 โนนคำพิทยาคม นางสาวสุพิชญา ครึมยราช
นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอ
15 โพนทองประชาสรรค์ เด็กหญิงรัตนาวดี รัตนอุดม
นางสาวสมพิศ อินทร์ชำนาญ
16 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ เด็กชายกรวินท์ วารินทร์
นางสาววรมน ไกรรัตน์
17 เจ็ดสีวิทยาคาร เด็กหญิงกนกกร มณีศรี
นางสาวปรินันท์ ชาติมนตรี
18 ประชานิมิตพิทยานุกูล เด็กชายราชพฤกษ์ จันทรา
นายกิตตินันท์ นามสูงเนิน
19 ภูทอกวิทยา เด็กหญิงจันทนี พ่อค้าช้าง
นายวัชระ สุริยนต์