ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ปากคาดพิทยาคม นายสรศักดิ์ คำเหลือ
นายเดชกำพล โพธิ์ย้อย
2 ศรีวิไลวิทยา นายสุภัทรชัย แก้วภักดี
นายไพริน เสียระหัง
3 โพนทองประชาสรรค์ นายภาคีนัย บึงหนองอ้อ
นายจุลจรัญ จิตวงค์
4 ท่าดอกคำวิทยาคม นายภาณุพัฒน์ ศรีสุข
นางสาวกนิษฐารัช บุญธรรม
5 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวโสภิดา สุวรรณศรี
นายกฤษฎา ศักดิ์สิทธิการ
6 เซกา นางสาวปัฐมพร สมภักดี
นางสาวสุภารักษ์ รามฤทธิ์
7 บึงกาฬ นายไตรภพ สุวรรณธาดา
นายเรืองยศ สาระพิมล
8 บึงโขงหลงวิทยาคม นายอนันดา เมษา
อทิณา สุ่มมาตย์
9 บุ่งคล้านคร นายปุรเชษฐ์ สงวนศักดิ์
นายกันตพงศ์ ศรีโยธี
10 นาสวรรค์พิทยาคม นายธวัตชัย สะอาดดี
วชิราภรณ์ บุตรพรม
11 โนนคำพิทยาคม นายพอเพียง มาตาชาติ
นายณัฐวุฒิ พิมพ์โคตร
12 ภูทอกวิทยา นายธนาธิป พินิจผล
นางสาวณัฏฐา ธรรมโรจน์
13 ศรีชมภูวิทยา นายภัทรดนัย พรมศาสตร์
สถาพร สิมลา
14 หนองเข็งวิทยาคม นางสาวนฤมล ชัยยนต์
นางสาวดวงใจ สิบหมู่
15 พรเจริญวิทยา นายธนาคิม วิชัยโย
นายณดล คุนาคม
16 หนองหิ้งพิทยา นายภาราดร เขียวชัยภูมิ
นางสาวชุติมา เวฬุวนารักษ์
17 สมสนุกพิทยาคม นางสาวพัณณิตา พิมโคตร
นางสาวพัทธนันท์ ชะนะชิต
18 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นายนาวิน แซ่มไธสง
ศิราพร จันปุ่ม