ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ เด็กชายนราธิป รัตนบุรี
เด็กชายรติกร ไทยประยูร
นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์สะอาด
นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดม
2 โนนคำพิทยาคม เด็กหญิงจารุวรรณ ตรีพบ
เด็กหญิงญานิศา พิมพ์วงค์
นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอ
นายณัฐพล ดาษดื่น
3 ภูทอกวิทยา เด็กหญิงพรทิพย์ จำปาบุด
เด็กหญิงศรุตา หงษ์พินิจ
นางสาวณัฏฐา ธรรมโรจน์
นายวัชระ สุริยนต์
4 พรเจริญวิทยา เด็กชายจิตติพัฒน์ จันปัดถา
เด็กหญิงสุพิชญา จันปัดถา
ภวันตรี สาขามุละ
นางสาวศิริวิมล พวงศรี
5 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กหญิงศิรประภา โคตรมี
เด็กหญิงลมิตา สบายใจ
นายกฤษฎา ศักดิ์สิทธิการ
นางสาวสุภาภรณ์ รังราษฎร์
6 เซกา เด็กชายกมลเทพ มนทาน้อย
เด็กชายรัฐศาสตร์ อาจฉกรรณ์
นางสาวสุภารักษ์ รามฤทธิ์
นางสาวพรทิพย์ สมชัย
7 ศรีวิไลวิทยา นางสาวนันท์นภัส แก้วยา
นายวีรวัฒน์ คมคาย
มณีวรรณ วิภาวิน
นางสาวเสาวคนธ์ ยืนยง
8 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กหญิงสุดารัตน์ รักเครือ
เด็กหญิงกัญญ์วรา เพ็งธรรม
ศิราพร จันปุ่ม
นางสาวลัดดาวัลย์ ไกรโหล
9 ปากคาดพิทยาคม เด็กชายธันยบูรณ์ วิเศษคำสัย
เด็กชายศุภกรณ์ แสนนาค
นางสาวฐิติกานต์ ตรีศาสตร์
นายเดชกำพล โพธิ์ย้อย
10 บุ่งคล้านคร เด็กชายกฤตัชญ์การนต์ ดาราศรี
เด็กชายวรัญญู ไข่มุก
นายกันตพงศ์ ศรีโยธี
นางสาวสาวิตรี ธงอาษา
11 เจ็ดสีวิทยาคาร เด็กหญิงสุภาภรณ์ คงแก้ว
เด็กหญิงญาณิศา แดงน้อย
นินภา การุญนาง
นางสาวปรินันท์ ชาติมนตรี
12 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กชายต้องรัก แดวขุนทด
เด็กหญิงดรัลพร คำอุดม
อทิณา สุ่มมาตย์
นางสาวสิรินภา วะชุม
13 ศรีชมภูวิทยา นายอานนท์ นิรงค์บุตร
นางสาวอรพรรณ จันทร์ประเสริฐ
สถาพร สิมลา
นางสาววรรณภา อุนาสี
14 นาสวรรค์พิทยาคม เด็กชายกอบชัย สิมารักษ์
เด็กชายบรรณวิชร์ โยธะวงษ์
วชิราภรณ์ บุตรพรม
นายเมธิชัย บุบผา
15 สมสนุกพิทยาคม เด็กหญิงนริสรา บุญอุ่นใจ
เด็กหญิงพรรณิดา เลพล
นางสาวพัทธนันท์ ชะนะชิต
นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ
16 หนองเข็งวิทยาคม เด็กชายอภิสิทธิ์ สารทอง
เด็กชายเนติภูมิ จันทพันธ์
นางสาวดวงใจ สิบหมู่
นางสาวอริสรา ใจสู้ศึก
17 โพนทองประชาสรรค์ เด็กชายภัทรวิณท์ ปิ่นทอง
เด็กชายนันทกร แก้วพรม
นางสาวสมพิศ อินทร์ชำนาญ
นางสาวตะวันฉาย จอมศรี
18 บ้านหนองแก่งทราย เด็กชายทวีวัฒน์ คุ้มพิทักษ์
เด็กหญิงรวิภา ช่อลำ
นายเกริกฤทธิ์ มั่นคูณ
นายอดุลพล ประทุมมา
19 หนองหิ้งพิทยา เด็กหญิงวรินทร เตยสอย
เด็กชายรัฐภูมิ ดอนเสือ
นางสาวชุติมา เวฬุวนารักษ์
นางสาวปานฤทัย ศรีกุลวงค์