ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นายกิตติกร แซ่อึ้ง
ธนิษฐา ทวีอุทิศ
2 พรเจริญวิทยา นางสาวชลธร พานสมบูรณ์
นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี
3 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นายพัทธดนย์ ทองอยู่
นายประพันธ์พงษ์ สามารถ
4 สมสนุกพิทยาคม นายปัฐพี ศรีหาทับ
นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ
5 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวรัชนีกร กลิ่นหอม
นายเกียรติศิณ สร้อยกลางเมือง
6 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวฐิตาภา ฝ่ายพงษา
นางสาวจุติพร เสียงล้ำ
7 ศรีวิไลวิทยา นายคงเดช สุวรรณเขต
นางสาวทัศวัณย์ กงบุราณ
8 เซกา นายคุณานนท์ หล้าสอน
นายจักรพงษ์ แก้วศิริ
9 นาสวรรค์พิทยาคม นางสาวเก็จมณี อ่อนกาสินธ์
พรรณี ผลาจิตร์
10 บุ่งคล้านคร นายอัครชัย บุตราช
นายวสันต์ ผูพงษ์
11 เจ็ดสีวิทยาคาร นายบารมี โคตรรัต
อรัญญา วสันต์
12 ปากคาดพิทยาคม นางสาวชฎาธาร โพธิ์หล้า
นางสาวมัลลิกา พงษ์สุระ
13 หนองหิ้งพิทยา นางสาวดวงกมล สาทเงิน
กัญญา มายูร
14 โพนทองประชาสรรค์ นางสาวนาเดีย ธรรมนัติ
นางสาวตะวันฉาย จอมศรี
15 ศรีสำราญวิทยาคม นางสาวใกล้รุ่ง แก้วเพ็ชร
นายยรรยง ปาวะรี
16 ศรีชมภูวิทยา นางสาวดารายัน กุลกั้ง
นายฉัตรชัย ชามนตรี