ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นางสาวภัทรจิรา ผลจันทร์
นางสาวนิภาพร ลุนงามหาร
2 เซกา เด็กชายกันย์ดนัย แก้วศิริ
นายจักรพงษ์ แก้วศิริ
3 ปากคาดพิทยาคม เด็กหญิงแพรวพิชชา บุตตะวงษ์
นางสาวปานวดี แสนละคร
4 ศรีวิไลวิทยา เด็กชายนิติพงษ์ ทองเฟื้อง
นางสาวกนิษฐา สุพร
5 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กหญิงรุ่งระวิน ทนทอง
นายณัฐพงษ์ แง่พรม
6 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กชายธรธร เหลาเวียง
นางสาวจุติพร เสียงล้ำ
7 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กชายณัฐดนย์ เกษี
นายประพันธ์พงษ์ สามารถ
8 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กหญิงกรกนก ถามูลแสน
นายเกียรติศิณ สร้อยกลางเมือง
9 สมสนุกพิทยาคม เด็กหญิงธิติยากร ศรอินทร์
นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ
10 หนองหิ้งพิทยา เด็กชายเดชาธร ผลาผล
นางสาวปานฤทัย ศรีกุลวงค์
11 เจ็ดสีวิทยาคาร เด็กหญิงศิรภัสสร บุญประคม
นางสาวปรินันท์ ชาติมนตรี
12 บุ่งคล้านคร เด็กหญิงกีรติกา มานะเสน
นางสาวสาวิตรี ธงอาษา
13 โพนทองประชาสรรค์ เด็กชายโกมินทร์ เทพสุริย์
นางสาวตะวันฉาย จอมศรี
14 ศรีชมภูวิทยา เด็กหญิงณัฐนรี ใจคุ้มเก่า
นางสาวศิริญนา แก้วก่า
15 นาสวรรค์พิทยาคม เด็กหญิงธารธารา ยงยืน
นายเมธิชัย บุบผา
16 ศรีสำราญวิทยาคม เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ พรหมอุนารถ
นางสาวสุพัตรา คอมแพงจันทร์