ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 พรเจริญวิทยา นายธนวัฒน์ ปะสะจะ
นายวรพงษ์ ธงษาราษฎร์
ภวันตรี สาขามุละ
นายรักษา คุ้มบุญ
2 ภูทอกวิทยา นายสกุลเพชร ภูปานดำ
นางสาวนลินนิภา ปลัดเทศ
นายประหยัด ชัยยะเทียน
นางสาวณัฏฐา ธรรมโรจน์
3 ศรีวิไลวิทยา นางสาววันวิสา ราษี
นางสาวอภิชดา สาระบุตร
อรฤดี หอมสมบัติ
นายกีรติ ไพรสณฑ์
4 บึงกาฬ นางสาวมิธิลา สุชัยราช
นายอาจอง วงศ์หาบุศย์
นายเอกภพ เฟื่องสำรวจ
ดวงฤดี เฟื่องสำรวจ
5 เจ็ดสีวิทยาคาร นายพิทยา อสุรินทร์
นางสาวอภัสรา พันธ์งาม
นินภา การุญนาง
นายเนติพงษ์ ประจักษ์โก
6 เซกา นายอภินัทธ์ บุญคำภา
นายอภิรักษ์ ภูผันผิน
นายพเยาว์ จันทะราช
นางสาวฉุยฉาย สุริวงขัน
7 ปากคาดพิทยาคม นางสาวโสธรา นาสมผล
นางสาวจีรนันท์ จันศรีชา
นายสุชาติ พาอยู่สุข
นายอาทิตย์ ก้อนศรี