ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นายอริยศาสตร์ สุวรรณไตร
เด็กหญิงวัฒชิราภรณ์ ไกลเมือง
นางสาววัฒนะ ใบแสน
นางสาวฐิติกาญจน์ สีพา
2 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กหญิงธนัชพร ทานสิทธิ์
เด็กหญิงณัชชา จันทรโสภณ
นางสาวณัฐวดี วันตา
นางสาวสิรินภา วะชุม
3 พรเจริญวิทยา เด็กชายประสิทธิชัย จารมีชัย
นายภานุวัฒน์ พลเสนา
นางสาวทัตพิชา ฝั้นถา
นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ
4 เซกา เด็กหญิงอภิญญา เอี่ยมชัยภูมิ
เด็กหญิงนันท์นภัส โสภาพ
นางสาวฉุยฉาย สุริวงขัน
นายพเยาว์ จันทะราช
5 ปากคาดพิทยาคม เด็กชายเลิศล้ำ แก้วดวงตา
เด็กชายสมประสงค์ สุขล้วน
นายอาทิตย์ ก้อนศรี
นายสุชาติ พาอยู่สุข
6 ศรีวิไลวิทยา เด็กหญิงกาญจนศิริ วรสุทธิพงษ์
นางสาวอุ่นฤทัย นาหิรัน
นายบุรินทร์ พินอูป
อโนชัย มินิล