ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นายจิรวัฒน์ อะโคตมี
นายณัฐดนัย ไชยรถ
นายสุทิวัส สุรเกตุกิจ
นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดม
นายอติวิชญ์ เคหฐาน
2 ปากคาดพิทยาคม นางสาวรุจิรา วงค์ภูดอน
นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์เปี้ยศรี
นางสาวขวัญจิรา ประวิเศษ
นางสาวมัลลิกา พงษ์สุระ
นางสาวปานวดี แสนละคร
3 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวกรพินธุ์ ไกรธิราช
นางสาวกุลภัสสร์ คำหวาน
นางสาวสุชาดา ลาวัลย์
นางสาวนันทพร บุญประถม
นางสาวจุติพร เสียงล้ำ
4 ศรีวิไลวิทยา นางสาวมนทกานต์ ฉอ้อนศรี
นางสาวกรกนก สุริยวงศ์
นางสาวปาริชาติ นิ่มประโคน
นายเมธี สีหาปัน
นายสุขวิช จิตรจักร
5 พรเจริญวิทยา นางสาวณัฏฐนิช ชัยขันธ์
นางสาวณิชาภัทร บุญหล้า
นางสาวนีรนุช เมฆวรรณ
นายณดล คุนาคม
สมสมัย คำภูษา
6 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวอรวรรณ แฮด
นางสาวจันทร์ทิมา โสภักดี
นางสาวตาณวี คำฤๅชัย
นายสิทธิพร เจาะจง
นางสาวอรอนงค์ สิมมาโคตร
7 เซกา นางสาวศศิชา ศิริภูธร
นางสาวนิราภร โพธิ์ชัยยา
นางสาวฐิติมา พรมมนทา
นางสาวเยาวลักษณ์ กองพิลา
นายเจษฎา มหาโคตร