ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เซกา เด็กชายภูพาน ผะอบเหล็ก
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสุราช
2 บึงกาฬ เด็กหญิงปาริตา พรมพิมพ์
รัตติกาล จารุจารีต
3 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กชายพลดา ทองขวัญ
นางสาวณัฐวดี วันตา
4 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กหญิงวิมลสิริ แสนสีมนต์
นางสาวอัจฉรา จักรแก้ว
5 ศรีวิไลวิทยา เด็กชายสิรศักดิ์ กินนะลีโดน
นายศักดิ์ศรี พลเยี่ยม
6 โพนทองประชาสรรค์ เด็กหญิงมีนา ชินพรม
นายจุลจรัญ จิตวงค์
7 พรเจริญวิทยา เด็กหญิงชนิกานต์ จันทาสี
นายคณิศร แสบงบาล
8 นาสวรรค์พิทยาคม เด็กหญิงธนพร กองอรัญ
นางสาวนันทิตา แคนติ
9 หนองหิ้งพิทยา นางสาวกันยารัตน์ คณาทิพย์
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีมงคล
10 ศรีชมภูวิทยา นางสาวนลินนิภา วันโนนาม
นางสาวศิริญนา แก้วก่า
11 ปากคาดพิทยาคม นายรุ่งรวิน ดีสีนู
นางสาวสุพัตตรา ฆราวาศ
12 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ เด็กชายชัญญา สุภาปุ
นางสาวสุวรรณรัตน์ เลแก้ว
13 เจ็ดสีวิทยาคาร เด็กชายกฤตเมธ สุวีราช
นายเนติพงษ์ ประจักษ์โก
14 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กหญิงชยาพร แก้วอาจ
นายณัฐพงษ์ แง่พรม