ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ปากคาดพิทยาคม นางสาวพัณณิตา พิสัยกุล
นางสาวสรัลชนา วรรณพราหมณ์
นางสาวถิรนันท์ หอมดวง
นายสุรชัย สดไธสง
นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ
2 บุ่งคล้านคร นางสาวพิมพชนก พูลทวี
นางสาวเยาวลักษณ์ เหล่าสงคราม
นายเจษฎาภรณ์ เพชรสังข์
นางสาวภุมรัตน์ ฐานะ
นางสาวศยามล จั่นกัน
3 เซกา นางสาวบัณฑิตา แสนรัตน์
นางสาวอติชา สีมาสม
นางสาวศิริลักษณ์ พุดจันทึก
นางสาวสุพัตรา พันโภคา
นางสาวกนกกาญจน์ ทองสุข
4 ศรีวิไลวิทยา นางสาวพรรณนารา สิงเสนา
นางสาวนวลละออ มีสิทธิ์
นางสาวณัฐทิตา กุลบุตร
นายไวทย์ทัพพ์ จิตรเจริญ
นางสาวกรรณิกา กุณรักษ์
5 โซ่พิสัยพิทยาคม นายศรัณดิศร ชอบบุญ
นางสาวปนัดดา สุพร
นางสาวประภาภรณ์ วันยิ้ม
นายอรรถพล มาตย์สุริย์
นายสุพจน์ สิทธิดา
6 สมสนุกพิทยาคม นางสาวสุรัสวดี สว่างแสง
นางสาวกันสุดา ธนบุรี
นางสาวรัชฎาภรณ์ กุศล
นางสาววัตถาภรณ์ ปักขะพล
นางสาวสุปรียา ธิโสภา
7 เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวสุภัสตรา วะริสาร
นางสาวปิ่นเพชร คำภูษา
นายยศกร พิมพ์สวัสดิ์
หนูทิศ ทวีลาภ
นางสาวทิพวรรณ จรัญศิริไพศาล
8 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นางสาวดลฤทัย เหง้าน้อย
นางสาววิสุดา โพธิ์ศรี
นางสาวนิธิพร อันทรง
นางสาวอิศรินทร์ จันทร์อัมพร
ธันญนภัสส์ โพธิ์ธนอำนวย
9 พรเจริญวิทยา นางสาวจารุวรรณ คำหงษา
นางสาวรัชนีวรรณ จิระพร
นางสาวธันย์ชนก พลโยธา
นางสาวประภัสสร ไกรรัตน์
ยุพาภรณ์ ทองทา
10 หนองหัวช้างวิทยา นายเมธัส โพธิจันทร์
นายวรวุฒิ สุขเจริญ
นายเทวฤทธิ์ พิมพ์โพธิ์
นายณรงค์ อุประ
นายชินกฤษ เถาวัลย์ราช