ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงโขงหลงวิทยาคม นายก้องภพ ศรีสุราช
นายธนภัทร พลพันธ์
นางสาวณัฐชยา คนคล่อง
สุทธิรัตน์ ศรีสงคราม
นางสาวสมิตา แก้วคำแสน
2 เจ็ดสีวิทยาคาร นายชัยณรงค์ สุพร
นายธนาวุฒิ ผิวขำ
นายวิทยา ศรีบุญ
หนูทิศ ทวีลาภ
นายกิจจา นาดอน
3 บึงกาฬ นางสาวสุตาภัทร นันทะถิน
นางสาวพรวลัย แสงแก้วเขียว
นางสาววริศรา เคนมี
นายภูรินท์ นิลไสล
นายเดชาธร บงค์บุตร
4 พรเจริญวิทยา นายกิตตินันท์ ขัตติยบุตร
นางสาวอภิญญา ฟองลม
นางสาวอมราพร ถูกคะเนย
นางสาวประภัสสร ไกรรัตน์
นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร
5 เซกา นายธนพัฒน์ วงศ์ชนะ
นางสาวพรชิตา ไตรพิมพ์
นางสาวอนุตรา คำภาหลอย
นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์
นางสาวเกศสุดา โกถา
6 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวสายธาร แก้วไวยุทธ์
นางสาวเอวิตตา สะตาเขตต์
นางสาวพัชรพร ทิพย์โกมล
นายศุภวิชญ์ ผาลี
นางสาวธนาพร น่าบัณฑิต