ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ศรีวิไลวิทยา นางสาวกชนัท ภูนพทอง
นางสาวสิรินดา นวลเพ็ญ
นางสาวอารยา คำบัว
นางสาวสวรี ศรีโยวงค์
นางสาวกาญจนา ศรีโสภา
2 บึงกาฬ นายชรัลยวัฒน์ ใจดี
นายณัฐพัฒน์ เพชรคง
นางสาวมุฐิตา คำมูล
นางสาวปนัดดา นวะโคกศรี
นายรณชัย สุไชยสิทธิ์
3 หนองหิ้งพิทยา นายเด่นดนัย คลีล้วน
นางสาวลักขณา ไชยรัตน์
นางสาวศิริลักษณ์ จักรเสน
กิติยา ชาไมล์
นางสาวมาริษา ดีระดา
4 พรเจริญวิทยา นางสาวกัญญาภรณ์ คำมา
นางสาววรนุช สมันกลาง
นางสาวกุลธิดา จิตนนท์
นางสาวภานุมาศ บุญสมร
นริศรา วงศ์อามาตย์
5 โซ่พิสัยพิทยาคม นายเจษฎา เมืองพุทธ
นางสาวชนิกานต์ ชมภูมี
นางสาววิยะดา น้อมมนัส
นางสาวช่อเพชร กองลี
นางสาวสุภาวดี บริบาล
6 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวจิราภรณ์ จุติยะ
นางสาวพัชรินทร์ วาดเมือง
นางสาวอรปรียา ปิยะราช
นายกิตติศักดิ์ ชาไมล์
นางสาวกาญจนา คำขาย
7 ปากคาดพิทยาคม นางสาวบุษกร เสนเพ็ง
นางสาววันวิสาข์ ศรีทอง
นางสาวหทัยทิพย์ สุขใส
แคทลียา กองแก้ว
นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์
8 บุ่งคล้านคร นางสาวหทัยกาญจน์ พิมพ์โคตร
นางสาวพัณณิตา พรมพุทธ
นางสาวอรพรรณ อโคตมี
จาตุรนต์ สุดตะมา
นางสาวโชติกา ชาวไร่
9 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวฐิติชา บุญเย็น
นางสาวพิมพิกา วิไลปทุม
นางสาวณัฐณิชา สรรพคุณ
สุธารา สุกทน
นางสาวอติกานต์ ชาวสีสูบ
10 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวภูริดา สามินทร์
นางสาวนันท์นภัส นวรัตนากร
นางสาวพรนภา หนูเวียง
ฉัตรลดา สุวรรณไตร
นายธีรนันท์ วัฒนะการกุล
11 ศรีชมภูวิทยา นายวายุ เชื้อคำจันทร์
นางสาวดารณี คำทรัพย์
นายกิตติภูมิ ชำนาญหนอง
นางสาวเพียงใจ อินหงสา
นายวิทวัส สาเกตุ