ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ เด็กหญิงธนิษฐา วงพิมสอน
เด็กหญิงรมิตา สอนบ้านไผ่
เด็กหญิงชลธิชา ยนสิงห์
นางสาวศิรินทร กองพิมพ์
นางสาววิภาวี สมเกียรติยศ
2 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กชายพีรณัฐ อ้วนดี
เด็กชายนิติรัฐ นาชัย
เด็กหญิงอนงลักษณ์ ปีรอง
สุทธิรัตน์ ศรีสงคราม
นางสาวนฤมล บุญมี
3 หนองหิ้งพิทยา เด็กหญิงพิมพิศา ศรีจันทร์
เด็กชายสิทธิกร หนูป้อง
เด็กหญิงธนัญญา ไตรบุตร
กิติยา ชาไมล์
นางสาวมาริษา ดีระดา
4 พรเจริญวิทยา เด็กชายกษิดิ์เดช ประกิ่ง
เด็กหญิงกันติชา สิงห์ทองเศษ
เด็กหญิงไพรพนา ช่วยกลาง
นางสาวภานุมาศ บุญสมร
นริศรา วงศ์อามาตย์
5 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กหญิงพิตติธาร ทองทา
เด็กหญิงธัญสรณ์ เทานางาม
เด็กหญิงอัญมณี ชอบกิจ
นางสาวสุดารัตน์ ทิราชรัตน์
นางสาวธนิยาภรณ์ จำปาแดง
6 ปากคาดพิทยาคม เด็กหญิงชนานันท์ บัณฑิต
เด็กหญิงบัญฑิตา สมาน
เด็กหญิงคีตภัทร อามาตรมนตรี
รัชนีกร ไชยคำภา
นางสาวสุมัทนา ดุลนีย์
7 ศรีวิไลวิทยา เด็กหญิงศรีประไพ ศรีลาพัฒน์
เด็กหญิงวรัญญา หอมหวล
เด็กหญิงขวัญพิชชา สินธุพันธ์
นายพูลศิลป์ บุญลาด
นางสาวอุมาพร ศรีสมชัย