ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นางสาวแพรวา หน่อคำ
นางสาวกันยาวี ทีหอคำ
นางสาววิรากร บุตรพรม
นางสาวศรีสุดา ชาญสุข
นางสาวนิรินดา เศรษฐแสงศรี
2 ศรีวิไลวิทยา นายคมชาญ วระมูล
นางสาวกรกมล นันนิยงค์
นางสาวอริศรา โสภายิ่ง
นางสาวไข่มุก มูลมี
นางสาวพิมพิลาลัย รักษ์โคตร
3 ปากคาดพิทยาคม นางสาวศรินณา เดชบุรัมย์
นายอนุวัฒน์ ประวิเศษ
นางสาวพรทิพา งอกทรัพย์
นางสาววิยะดา เกษมสานต์
นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน
4 เซกา นางสาวณัฐสุดา สุภากิจ
นายสหรัฐ พรมเม้า
นายอาณาเขต วรรณดำรัส
วารี แก้วศิริ
นางสาวเนาว์รัก พรมนาค
5 บุ่งคล้านคร นายพัชรพล ทองยาน
นายธนภัทร บุญกว้าง
นายวีระชิต หาชารี
นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
นายปัญญาจิตร ภูสุธรรม
6 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวชนิกานต์ อ่อนสุวรรณ
นางสาวสุรีพร มังศรี
นางสาวกนกพร สร้างการนอก
นางสาวสุภาวดี บริบาล
นางสาวณัฐชยา โพธินักขา
7 พรเจริญวิทยา นายภูวเดช ไกยเดช
นางสาวนิสรา ยุ่งพรมมา
นางสาวณัฐริกา อินทรพาณิชย์
สุนีรัตน์ สอนบาล
จันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา
8 สมสนุกพิทยาคม นางสาวพรชิตา เลพล
นางสาวฐิติพร อินทร์สุวรรณ์
นายณัฐชัย คำหวาน
รุ่งทิวา คำแฝง
นางสาวสุปรียา ธิโสภา
9 ศรีชมภูวิทยา นางสาวเกศรา ปัญญาวัน
นางสาวศรัณย์พร ชุยโพธิ์น้อย
นางสาวรัญชิดา ไชยโย
นางสาวสายใจ นิตยวัน
นางสาวนริศรา วงศ์น้ำคำ
10 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวกมลลักษณ์ จูมทอง
นางสาวพิยดา ศรีหาวงค์
นางสาวชนาทิพย์ เหมะชัย
นางสาวอติกานต์ ชาวสีสูบ
นางสาวจุฬาลักษณ์ สิงห์สาธร
11 หนองเข็งวิทยาคม นายชัชวาล มูลเวียงชัย
นางสาวพิชชาภา แก้วพินิจ
นายธนายุต ศรีเมืองไพร
นางสาวสุจิตรา ลาดนอก
นางสาวจันทร์จิรา วงศ์สุวรรณ์
12 ประชานิมิตพิทยานุกูล นางสาวมาลิกา ยะตะโคตร
นายนันทวัฒน์ ธงงาม
นางสาวอรปรียา โคตรรักษา
นายจักราชัย คุณสมบัติ
นางสาวกนกวรรณ ชาธรรมา
13 นาสวรรค์พิทยาคม นายรัชชานนท์ จันทร์เหลือง
นางสาวชนาภา ไชยจักร
นางสาวณรัญญา ศรีบุญเรือง
นางสาวอรวรรณ สุวรรณภักดี
นายวิชิต แก้วไวยุทย์
14 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวพรสวรรค์ ก่ำน้ำจั้น
นางสาวจิณห์วรา ลาภยิ่ง
นางสาวอุมากร วงศ์ศรียา
ยุพาภร มหัทธนธีรนันต์
นางสาวณัฐสุดา น้อยอาษา
15 โสกก่ามวิทยา นางสาวรุ่งมณี กลอนสลับ
นายณรงค์ชัย ทาต้อง
นางสาวเมธิณี ศรีพันลม
ภัทราวดี หมื่นรัตน์
นายอนันต์ บัวพงษ์ชน
16 เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวปนัดดา เขียวสมอ
นางสาวแพรวพราว ดาหลง
นางสาวกรรณิการ์ รินทอง
นายกิจจา นาดอน
นายกัญนิษฐา ยาลัย
17 โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ นายสรวิชญ์ เดชเมือง
นางสาวชาลิสา จำปีพรม
นางสาวกัลยารัตน์ เขียวหลำ
นางสาวอิศรินทร์ จันทร์อัมพร
นายชัชศรัณย์ ไพบูลย์รัตนสิริ
18 ท่าดอกคำวิทยาคม นางสาวธีรารัตน์ จองทอง
นางสาววรัญญา ทูลตา
นางสาวพิยดา วุฒิสาร
นางสาวภูษณิศา กิตติกุลเจษฎา
นายกิตติพงศ์ พวงศรี
19 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวภูตะวัน รัตนประทุม
นางสาวชลณิชา พิมพะสาลี
นางสาวจีรนันท์ วินทุพราหมณกุล
นายสุเมธ วงศ์สุธรรม
นางสาวธนาพร น่าบัณฑิต
20 หนองหิ้งพิทยา นางสาวศศิธร สีลากุล
นางสาวนริศรา เหมือนสิงห์
นางสาววราพร ริยะนิจ
มริดา สุขะหา
กาญจนา คำพิทักษ์