ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 พรเจริญวิทยา นางสาวเยาวภา แตงทิพย์
นางสาวจิราวรรณ มัจฉาน้อย
ทิพวัลย์ ศรีพรหมษา
นายพชรดนัย ภูจำเริญ
2 เซกา นางสาวบัณฑิตา มณีรัตน์
นางสาวธาราทิพย์ มุทุวงค์
นางสาวทวินันท์ ชาติชำนิ
นายหรรษดล นุสนธ์
3 บึงกาฬ นางสาวงามแสงเดือน สายสุวรรณ์
นางสาวพีชญา อุดมสุข
รัชนีกร ผิวสว่าง
นายภาสกร หวังหมู่กลาง
4 เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวนริญญา จราฤทธิ์
นางสาวชลินธร โยธานันท์
นายอนุชา ทวิลา
นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์ศรีอุ่น
5 สมสนุกพิทยาคม นางสาวอรสา ชุมพลรักษ์
นายรัชพล พณาสิทธิ์
นิภารัตน์ การุญ
นายอภิสิทธิ์ ศรีบุตร
6 ปากคาดพิทยาคม นายอัคพล เคนนาดี
นางสาวธัญญสิริ พินทา
นางสาววาสนา แสงสุข
นางสาวกฤตมุขธยาน์ สีนินสิทธิ์
7 ศรีวิไลวิทยา นางสาวชลลดา ลอดทรง
นางสาวสุชาดา ทันโหศักดิ์
นางสาวจีรนันทร์ มังครัตน์
นางสาวนุจรี กมลธรรม
8 บุ่งคล้านคร นายนพภานุ พันธ์บุดดา
เด็กชายปิยะธิดา บุตรพิลา
นางสาวผลิตา พรมจินดา
9 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวพัชรพร บาลอินทร์
นางสาวเมธาพร อาจหาญ
นางสาวยุมะรี ป้องขวาพล
10 นาสวรรค์พิทยาคม นายศุกลวัฒน์ จันทร์เหลือง
นางสาวกัญชลิการ์ วันตา
นายอดิเรก ทุ่งคำ
นางสาวมาลินี ทุมสะกะ
11 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวพรณภัธ ศรีหัสดี
นางสาวณัฐกานต์ ดวงโสภา
นางสาวสุธารัตน์ รัตนโคตร
นางสาวณัฐสุดา น้อยอาษา
12 ภูทอกวิทยา นางสาวสุพรรณี พลอามาตย์
นางสาวไอลดา โคตตะมี
นางสาวณัฐธิดา สุมสา
นางสาวปิยะดา ก้วนหางฮอง
13 ศรีชมภูวิทยา นางสาวแสงจันทร์ ขันทะพล
นางสาวศรัญญา พูลเวช
นางสาววินัฏดา ศรีกระษร
นางสาวณัฐนันท์ จันทร์เพ็ง
14 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวอรปรียา อำภัยรัตน์
นางสาวพรปวีณ์ จิตจักร์
นางสาวประกายจิตร สุริวงขัน
นายอำพล ถมคำ