ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันศิลปวัฒนาธรรมอิสาน
กิจกรรม การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวโปงลาง) ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 พรเจริญวิทยา เด็กหญิงภัทราพร กันทะปัญญา
นายดนุพล ผาทอง