ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นางสาวอัญรินทร์ ธรรมวัตร
นางสาวกรณิการ์ แสนพาน
2 ศรีวิไลวิทยา นางสาวเขมจิรา บุตรทีจักร
นางสาวรัตติกาล การุญ
3 โนนคำพิทยาคม นางสาวภัทรพร บุตรพรม
นางสาวจิราภรณ์ อินเสมียน
4 ปากคาดพิทยาคม นางสาวศศิณา หงษ์ภูมี
นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว
5 หนองหัวช้างวิทยา นางสาวสุนิสา มังศรี
นายอุเทน สาวรก
6 พรเจริญวิทยา นางสาวสุวิมล ศรีสรณ์
นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์
7 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวมินตรา วรรณขาม
นายอำพล ถมคำ
8 ภูทอกวิทยา นางสาววาสนา จวิเสน
นางสาวสุธิดา ศรีส่ง
9 ท่าดอกคำวิทยาคม นางสาวชฎาพร จู่มา
สมรักษ์ ศรีนาค
10 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวชนธิชา ชมโคกกรวด
นางสาวศิริพร สิมลา
11 โพนทองประชาสรรค์ นางสาวปิยะวรรณ สะใบ
นิรมล สุวรรณกุศล
12 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวอรรัมภา สูนยะราช
นายรัตนพล สาแก่งทราย
13 เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวณญาดา คำเนียม
กัญญ์วรา ธรรมดา
14 เซกา นางสาวอรปรียา สาถ้ำ
นางสาวลดารัตน์ สุวรรณชัยรบ
15 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวกนกพร นาวะศรี
นางสาวอรินทร เหล่าทอง
16 บุ่งคล้านคร นายจักรพงศ์ ขันอาสา
นางสาวพนิดา ถาหล้า