ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ลูกเสือต้านยาเสพติด ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กหญิงศิริญาภรณ์ รักษา
เด็กหญิงธนัชพร ทองเหม
เด็กหญิงธนัญชนก ทองเหม
เด็กหญิงวรัญญา ยิ่งยืน
เด็กหญิงอริสรา สงัดรัมย์
เด็กหญิงวนิสา ทองน้อย
เด็กหญิงพิมชนก สิทธิจันทร์
เด็กหญิงพิจิตรา ด้วงตะกั่ว
เด็กหญิงศุภนิดา คลังเดช
เด็กหญิงนันทิชา โพนพุฒิ
นางสาวรัชนีพร วัฒนะการกุล
นายธีรนันท์ วัฒนะการกุล
นายวรพิพัฒน์ จันทสาร
2 ปากคาดพิทยาคม นางสาวณัฐธิดา ทองเฟื่อง
เด็กหญิงพีรดา ศรีพุทธา
นางสาวสุชาดา แยบยนต์
นางสาวกาญจนา วรกากุล
เด็กชายธนวัฒน์ ชัยมหาวงค์
นางสาวอัจฉรา หนูยศ
รจนา ซื่อดี
นายชัยพัฒน์ นนทจันทร์