ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 โซ่พิสัยพิทยาคม นายอภิเดช เทพวงค์
นางสาวกมลทิพย์ บริบูรณ์
นายบุญพิทักษ์ เหล่าโสด
นางสาวศิรินภา ปาลี
นายภัชรดนัยต์ คำจันทร์
นางสาวชลธิชา กิตติการ
นายธีรวัสส์ เด่นดวงเดือน
นางสาวชลธิชา พุดสี
นางสาวกมลชนก สุริยะจันทร์
นางสาวธีรนันท์ วงษ์ธัญญะ
นางสาวพัชรินทร์ นาโส
นางสาวศรัณยา โพขี
นายโมไนย เสียงเลิศ
นายกฤษฎา บุญเดช
นางสาวเกตนิกา ลีแสน
นางสาวชันย์ชนก คำจอมศรี
นางสาวสุธิดา วงศ์ชัย
นางสาววิลัยลักษณ์ กระแสโท
นางสาวษุภมาส สุระทัด
นางสาวกนกพร นาวะศรี
นางสาวชนกเนตร ศรีมังคละ
นางสาวธัญชนก หาญสุริย์
นายธนพัฒน์ ศรีสมบูรณ์
นายปารินทร์ อันเนตร
นายเอกรัตน์ ปกป้อง
นางสาวจิราภรณ์ แสงจันทร์
นายศรัทธนิตย์ ศุภศร
นายสพลดนัย ใจหาญ
นายกฤษดา คะเณทา