ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 สมสนุกพิทยาคม เด็กหญิงจตุพร ทองบริบรูณ์
นิภารัตน์ การุญ
2 พรเจริญวิทยา เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีทอนสุด
นายปิยวัช คามตะศิลา
3 หนองเข็งวิทยาคม เด็กหญิงวรัญญา คนเพียร
นางสาวกวิตา ไชยสวาท
4 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กหญิงจิราภัทร สุทาวา
นายสุทธิพงษ์ คฤหัส
5 ศรีสำราญวิทยาคม เด็กหญิงอัญญาดา เข็มศิริ
นายยรรยง ปาวะรี
6 บ้านหนองแก่งทราย เด็กหญิงขวัญฤดี สุดตา
นางสาวศิริลักษณ์ มณีนพ
7 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กหญิงพิมพวรรณ สืบชาติ
นายก้านแก้ว อุ่นใจ
8 หนองหิ้งพิทยา เด็กหญิงจุฬารักษ์ วงษ์สิน
นายฉกาจ เลี้ยงพรม
9 หนองหัวช้างวิทยา เด็กหญิงพราวนภา มาตนอก
จตุพร ชัยมูล