ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ เด็กชายจักรภัทร พงษ์คำพันธ์
เด็กชายคุณานนต์ ปิยะญาติ
เด็กชายสรศาสตร์ ร้องเก็ต
เด็กชายโยชูวา จันทรา
เด็กชายธรรมศร พรหมทา
นายอดิศร ภาโนชิต
นายชลที ศรีแก้ว
นายฤทธี สีนอ
2 ศรีวิไลวิทยา เด็กหญิงพิราอร ลอดสินชัย
เด็กหญิงสโรชา พรมวงศ์
เด็กหญิงวรัญญา ไชยเมืองคูณ
เด็กหญิงอภิชญา วงศ์เครือสอน
นางสาวสุนันทา กุนาคม
นางสาววัชรวดี แก้วมุงคุณ
นายอรุณชัย มูลเหลา
นายเฉลิมชัย อินธิจันทร์
นางสาวนงนุช เพชรหึง
3 ศรีชมภูวิทยา เด็กหญิงเพลงพลอย ลพพื้น
เด็กหญิงณัฐรินีย์ ขันทะพล
เด็กหญิงอภิชาดา ดวงทองมา
เด็กหญิงกุลนาถ โพธิ์สุข
นางสาวพรทิพาพรรณ จันทนาม
นางสาวอัมพิวา แก้วปินตา
นายชาญชัย คงสมบัติ