ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นางสาวนิรชา นิติธรรม
อรวรรณ สุวรรณภักดี
2 ปากคาดพิทยาคม นางสาวชมพูนุท อัคสี
กิติยา ชาวหนอง
3 บุ่งคล้านคร นางสาวพรพิพัฒน์ พรมพุทธ
นางสาวผลิตา พรมจินดา
4 นาสวรรค์พิทยาคม นางสาวนันทิชา พิมูลพร
นางสาวธิดารัตน์ กุลโท
5 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวอารยา นาวัลย์
นางสาวศิริพร สิมลา
6 โซ่พิสัยพิทยาคม นายธีรธร ตาลประไพ
นางสาวฐิติรัตน์ นาพัง
7 พรเจริญวิทยา นางสาวสุดาวรรณ์ เพ็งจาง
นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์
8 ศรีวิไลวิทยา นางสาวปราณิตา น้อยธิ
นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุล
9 โสกก่ามวิทยา นางสาวกชกร แก้วแพง
นางสาวมุกลัดดา อัมไพ
10 ศรีสำราญวิทยาคม นางสาวจิราภา สุวรรณสิงห์
นางสาวกาญจนา ศรีเทศ
11 บ้านหนองแก่งทราย นางสาวกาญจนา คุณเลิศ
วะนิดา โยธารินทร์
12 หนองหิ้งพิทยา นางสาวขวัญข้าว ทองสลับ
นายวศินสิทธิ์ นามวัน
13 เซกา นายอนุวัฒน์ อุดมกัน
นายหรรษดล นุสนธ์
14 เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวอมรพรรณ มาลัย
นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์ศรีอุ่น
15 บึงโขงหลงวิทยาคม นายกิตติพัฒน์ ศิริประสิทธิ์
นายนิรภัย สายธิไชย
16 สมสนุกพิทยาคม นางสาวอรสา ชุมพลรักษ์
นิภารัตน์ การุญ