ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวรัชดาภรณ์ แข็งขัน
นางสาวภัทราพร ลึกล้น
นางสาวกัณธิวา ขุมทอง
นงคราญ พลลาภ
คงกฤช สีแก้วสิ่ว
2 ศรีชมภูวิทยา นางสาวชนิกานต์ ไกรโคกสูง
นางสาวประภัสสร วงษ์หาจักษ์
นางสาวปนัดดา ประสิทธิ์
นางสาวธนาพร เพชรสมบัติ
กนกวรรณ ป้องขวาพล
3 ศรีวิไลวิทยา นางสาวช่อฟ้า แก้วมุงคุณ
นางสาวชนิ​กานต์​ อามาตสมบัติ
นางสาวภิรญา ไชยเหมาะ
นางสาวสินจัย มีแสง
นางสาวกาญจนา เนื่องราชา
4 เซกา นางสาวอาริสา โคทา
นางสาวอมรรัตน์ คำภูษา
นางสาวธิรดา สำราญดี
นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง
สุภาภรณ์ ศรีลาลัย
5 พรเจริญวิทยา นายนัฐพงษ์ ทุมโยมา
นางสาวพรหมพร อำนาจ
นางสาวอาภาศิริ สิงห์เสนา
ยลลดา ทุมโยมา
นางสาวสุจิตรา สุวรรณเพชร
6 ปากคาดพิทยาคม นางสาวปภาวดี หูพารักษา
นางสาวทิพย์สุฑา ต้นวิลาด
นายวิชยุฒม์ บุตรศรีภูมิ
นางสาววาสนา แสงสุข
สุภาวดี ทุมพร
7 ประชานิมิตพิทยานุกูล นางสาวอรปรียา ด้วงคำ
นางสาวอรกัญญา ชมมี
นางสาวอภิญญา อรุณา
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข
นางสาวอุมาพร แข่งขัน