ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 เซกา เด็กหญิงอมรรัตน์ หงทัพ
เด็กหญิงอภิชญา สุภาพ
เด็กหญิงภัทราพร แพ่งศรีสาร
นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง
นางสาวพลอยไพรทูรย์ เสียระหัง
2 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กหญิงรมย์ชลี ศิริแก้ว
เด็กหญิงจุฑามาศ พลศรีดา
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ จันทร์ธรรม
นงคราญ พลลาภ
คงกฤช สีแก้วสิ่ว
3 ปากคาดพิทยาคม เด็กหญิงพิชญาภา ชัยเฉลิม
เด็กหญิงกนกพร ลาหิบ
เด็กหญิงธิฎารัตน์ แก้วใจบุญ
นางสาววาสนา แสงสุข
สุภาวดี ทุมพร
4 ศรีชมภูวิทยา เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์ เมากา
เด็กหญิงจิราภัค ศรีอรัญ
เด็กหญิงภัทรธิดา เลิศสงคราม
นางสาวธนาพร เพชรสมบัติ
กนกวรรณ ป้องขวาพล