ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นางสาวสวรรยา หาญคำหล้า
นางสาวนวนันท์ เลือดขุนทด
นางสาวชนกนันท์ ปุนนา
นางสาวมุทิตา ผานะวงศ์
นางสาวพิมพ์ชนก โหราจันทร์
2 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวสุกัญญา พันแสน
นางสาวพรญาณี มะรัตน์
นางสาวพินยุพา ทัดวงค์
นางสาวกชพร นาคทัศน์
นางสาวอรินทร เหล่าทอง
3 สมสนุกพิทยาคม นางสาวอริสรา โมธรรม
นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณ
นางสาวพัชราภา พิมพ์จันทร์
นายจรัญ มืดคำบง
4 พรเจริญวิทยา นางสาวปาณิศา โปะปะนม
นางสาวนัชพร จิตรแสวง
นางสาวภัทรภร ฝาเฟี้ยม
ยลลดา ทุมโยมา
นายญาณกิตติ์ เปรินทร์
5 โสกก่ามวิทยา นางสาวสุชานาฎ สอาดแพน
นางสาวนันทิชา บุญมี
นางสาวพรชิตา สำราญ
วิไลรัตน์ เบ้าทุมมา
นางสาวมุกลัดดา อัมไพ
6 เซกา นางสาวธนัชพร ศรีเทพ
นางสาวสุธาสิณี พรรณขาม
นางสาวหยาดทิพย์ หล้าแพง
นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง
นิยากร ศิริคำกร
7 ศรีวิไลวิทยา นางสาวไอรดา คำปาทู
นางสาววรัญญา พันพิลา
นางสาวสุรัชนี ระวิชัย
สุชญา พรใส
นางสาวนิตยา พิมพ์ศักดิ์
8 ศรีชมภูวิทยา นางสาวเบญญาภา ผิวงาม
นางสาวปนัดดา ไชยสิทธิ์
นางสาวนิธิวดี สีหานนท์
นางสาวธนาพร เพชรสมบัติ
กนกวรรณ ป้องขวาพล
9 บุ่งคล้านคร นางสาววิลาสินี บุญสังข์
นางสาวสุรางคณา คำมั่น
นางสาวณัฐนันท์ ผลถวิล
กรรณิกา ฮามวงศ์
นางสาวศิริพร คงสมบัติ
10 หนองหัวช้างวิทยา นางสาวพัชรมัย มูลบุญ
นางสาววนิดา รักษาศรี
นางสาวนัชชา บุญคง
นายอุเทน สาวรก
นางสาวผุสรัตน์ โพธิ์เปี้ยศรี
11 หนองเข็งวิทยาคม นางสาวสุทธิดา รองทอง
นางสาวญาริศา ยินดีภพ
นางสาวสิวารักษ์ ปวงสุข
นางสาววีรนุช พิศมัย
นางสาวอภิญญา อาจทุมมา
12 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวณัฏฐณิชา ศรีฑูล
นายธนกฤต โพธิ์สา
นางสาวเมวิญา ศรีอินทร์คำ
นางสาวมัชฌิมา เหล่าอรรคะ
นายนายอำพล ถมคำ