ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 บึงกาฬ นางสาวปาณิศา บุตรสาระ
นางสาวชลธิฌา สิทธิเวช
นางสาวอาจารียา ศรีเทศ
นางสาวภิญญาพัชญ์ แก้วคำสอน
นางสาวณัฐชนิกา ศิลปเจริญ
2 สมสนุกพิทยาคม เด็กหญิงปณิตตา ต้นกันยา
เด็กหญิงปลื้มใจ คนขยัน
เด็กชายธวัฒชัย อาจจำปา
นิภารัตน์ การุญ
บรรจง ศรีสุนทร
3 บึงโขงหลงวิทยาคม เด็กหญิงพุทธิชา ศรีบุรัมย์
เด็กหญิงสุริย์วิภา นกเพ็ชร์
เด็กหญิงกมลพัชร กาญจนะรักษ์
นางสาวมัชฌิมา เหล่าอรรคะ
นายนิรภัย สายธิไชย
4 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กชายธนากร ฤคมาตย์
เด็กหญิงวันวิสา สุวรรณศรี
เด็กหญิงอภิญญา ปัตถามัย
นางสาวกชพร นาคทัศน์
นางสาวอรินทร เหล่าทอง
5 เซกา เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วอุดร
เด็กหญิงนิธธาวัลย์ ด่างเกษี
เด็กหญิงเบ็ญจพร ชำนาญกิจ
นางสาวสุมาลี จุลลาศรี
นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง
6 บุ่งคล้านคร เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อินทวงษา
เด็กหญิงกมลวรรณ ประเคนคะชา
เด็กหญิงหฤทัย ชันติโก
กรรณิกา ฮามวงศ์
นางสาวศิริพร คงสมบัติ
7 ภูทอกวิทยา เด็กหญิงอาริตา ชนะเพีย
เด็กหญิงณภัทรฌา วิลาชัย
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุดม
นางสาวปิยะดา ก้วนหางฮอง
นางสาวณัฐธิดา สุมสา
8 ปากคาดพิทยาคม เด็กหญิงวริษา ขาวขันธ์
เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ ภูเฮืองแก้ว
เด็กหญิงโสภณา แสนสอาด
รจนา ซื่อดี
สุภาวดี ทุมพร
9 โสกก่ามวิทยา นางสาวสุชาดา สอาดแพน
นางสาวพิมพ์ชนก พรมมงคุณ
นายกิตติศักดิ์ พิสายพันธ์
นางสาวมุกลัดดา อัมไพ
นางสาววิศรากรณ์ พิมพ์สวัสดิ์
10 พรเจริญวิทยา นายนิตินัย สุทธิประภา
นายเอกรินทร์ มูลมณี
นายนิธิกร ปกป้อง
นางสาวมณีรัตน์ ผาแดง
นายญาณกิตติ์ เปรินทร์
11 บ้านหนองแก่งทราย เด็กหญิงอาทิตยา ปลื้มจิตร
นางสาวธิติมา โพชะโน
เด็กหญิงศุทธนุช กลมเกลียว
นางสาวอัญชลี ปัญญารส
พรพิรุณ เคนท้าว
12 หนองหัวช้างวิทยา เด็กหญิงณัฐิดา อ่อนดี
เด็กหญิงปนัดดา บุตดาวงศ์
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักเพื่อน
นายอุเทน สาวรก
นางสาวผุสรัตน์ โพธิ์เปี้ยศรี
13 หนองเข็งวิทยาคม นางสาวจรรยพร การินทร์
นางสาววีรดา ศรีพงษ์พันธ์
นางสาวณัฐชา เสือคง
นางสาววีรนุช พิศมัย
นางสาวอภิญญา อาจทุมมา