ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ (การจัดการค่ายพักแรม) ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก เด็กชายอภิวัฒน์ ราชสมจิตร
เด็กชายปกรณ์ ปัญญา
เด็กชายณัฐชนนท์ รัตนศรี
เด็กชายคาวี อินทะเสน
เด็กชายธนพร มาคล้าย
เด็กชายภัทรพัทธ์ ศรีสุข
เด็กชายเอกรัตน์ ปัตถาไม
เด็กชายวิทวัส สองสอน
นายวรพิพัฒน์ จันทสาร
นายบฤงคพ ดกเอียร์
นางสาวรัชนีพร วัฒนะการกุล
2 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กชายอนุชา ทามแก้ว
เด็กชายสิทธิโชค วัชนะ
เด็กชายวงศกร ยาลาไชย์
เด็กชายณัฐพร พนอมศาสตร์
เด็กชายเซบาสเตียน อิชาอิอาเจนส์
เด็กชายอิทธิกร หัดคำหมื่น
เด็กชายชาญธาดา ทับชู
เด็กชายธนโชติ ศาลางาม
นายเฉลิม รัตนชัย
นายวุฒิกร เติมประชุม
นายภาคภูมิ พรมพินิจ
3 เซกา เด็กชายชุติพนธ์ แซ่ตั้ง
เด็กชายประภูกฤติ เสียงเลิศ
เด็กชายนัฐวุฒิ รักพรม
เด็กชายธิติวัฒน์ ชัยเกษมวิไลพร
เด็กหญิงฐิตาภา จันทรวรรณ์
เด็กหญิงณัฐวุฒิ วิณโรจน์
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีบุญเรือง
เด็กหญิงภัทรธิดา เพชรสมบัติ
นายณัฐพงศ์ จันทร์เภา
นายวิทยา พรหมภักดี
นนทรัตน์ เทศารินทร์