ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวปวีณา ดวงหงษ์
นางสาวนิพัตรภรณ์ ผ่านชมพู
2 ศรีวิไลวิทยา นางสาวอรปวีณา ศรีจันทร์
ขวัญเรือน กมลธรรม
3 เซกา นางสาวทัตติยา บุตรดี
นางสาวลดารัตน์ สุวรรณชัยรบ
4 ปากคาดพิทยาคม นางสาวอุมารุจี ชุมจังหรีด
นางสาวบังอร บุตรอินทร์
5 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวสุจิตรา ไชยสุวรรณ
นายรัตนพล สาแก่งทราย
6 โนนคำพิทยาคม นางสาวจุชาพร สอนชัยพล
นางสาวจิราภรณ์ อินเสมียน
7 นาสวรรค์พิทยาคม นางสาวสุนิษา พรมพุทค้า
นายอดิเรก ทุ่งคำ
8 บุ่งคล้านคร นางสาวอภัทธริดา ข่วงทิพย์
นางสาวผลิตา พรมจินดา
9 โพนทองประชาสรรค์ นายธนภูมิ บุญญาพิทักษ์
นิรมล สุวรรณกุศล
10 พรเจริญวิทยา นางสาวรุ่งอรุณ ต้นกัญญา
อู่ทอง เพ็งพา
11 หนองเข็งวิทยาคม นางสาวนุจิรา สีสง่า
นางสาววีรนุช พิศมัย
12 หนองหิ้งพิทยา นางสาวอรวรรณ กาฬภักดี
นางสาวนฤมล ประสาทเขตการ
13 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวสุธิมา มาศรี
นางสาวกิติยา กล้าหาญ
14 ประชานิมิตพิทยานุกูล นางสาวนริสรา บูรณทอง
นางสาวอรทัย ธรรมนักสุข
15 โสกก่ามวิทยา นางสาวปาลิตา ปัทวงค์
นางสาววิศรากร์ พิมพ์สวัสดิ์
16 หนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวจุฑาทิพย์ แสนไชย
นางสาวศิริพร สิมลา
17 บึงกาฬ นางสาวกนกภรณ์ กิ่งคำ
กนกรัชต์ จันทร์อ้วน
18 ท่าดอกคำวิทยาคม นางสาวกัญญาณัฐ มุงธิสาร
วิสุตา เนาวดี
19 บ้านหนองแก่งทราย นางสาวรัฏดาพร สุดตา
วะนิดา โยธารินทร์
20 หนองหัวช้างวิทยา นางสาวฐิติพร เทียมราช
นายอุเทน สาวรก
21 เจ็ดสีวิทยาคาร นางสาวธิดารัตน์ ประโคทัง
นายอนุชา ทวิลา
22 ศรีชมภูวิทยา นางสาวพิชญ์สุดา สนิทกลาง
นางสาวธนาพร เพชรสมบัติ
23 ภูทอกวิทยา นางสาวบุษกร นามจันทร์ดา
นางสาวณัฐธิดา สุมสา