ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 โซ่พิสัยพิทยาคม เด็กชายวีระยุทธ์ ครองยุทธ์
เด็กชายอดิศร พัฒเพ็ง
จักรพงศ์ พรมกมล
กัลยา วิชัยโย
2 บุ่งคล้านคร เด็กหญิงอิชยา สารณี
เด็กชายชีฮง วู
นายคมกริช พรมสุวรรณ์
นายอภิสิทธิ์ สีหาพล
3 เซกา เด็กหญิงธนัชชา ปะวะโพตะโก
เด็กหญิงคณิสรา พรรณขาม
นายพรรษวัฒน์ มาตราช
นางสาวสุมาลี จุลลาศรี
4 หนองเข็งวิทยาคม เด็กชายวัชรภูรินทร์ ต้นกันยา
เด็กชายจักรพันธ์ ศรีภูโรจน์
นายนาถดนัย โชติจำรัส
นางสาวพัดชา ศรียัง
5 พรเจริญวิทยา เด็กหญิงปริญญาดา พานิชย์
เด็กหญิงวรารมย์ สุภาปุ
นายจักรพงษ์ แก้วตรี
นายชิต ชินวงค์
6 บึงกาฬ เด็กหญิงสุนิสา สมพวง
เด็กหญิงสุมิตรา ถิตานนท์
นางสาวจิราพัชร อินทะริง
นายธีระวุฒิ วรรัตน์