ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาด (การจัดสวนแก้ว) ระดับชั้น ม.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

[ ผลการแข่งขัน ]

อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน
1 ประชานิมิตพิทยานุกูล นางสาวนิตยา ยนต์ทองหลาง
นางสาวสุกัญญา นันตะไชย
นางสาวจุฑารัตน์ กะลีพัด
นางสาวอุมาพร แข่งขัน
นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์
2 ปากคาดพิทยาคม นางสาวธิดารัตน์ ศรีสว่าง
นางสาวปภัสรา บุญยบุตร
นางสาวณัฐวิภา น้อยพันธ์
นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว
จิราภรณ์ ไชยพร
3 บ้านหนองแก่งทราย นางสาวรัตน์ติกา สีหาจักร์
นางสาวชลธิชา บุญเนาว์
นางสาวกัลยารัตน์ จันพิลา
ภัทรานิษฐ์ มุมธุรี
นางสาวสาวิตรี บุญตา
4 บึงโขงหลงวิทยาคม นางสาวปนัดดา จันดาวัน
นางสาวฉันทิกา สุกทน
นางสาวปวันรัตน์ ผลจันทร์
ปัญญฎา อินทวงศ์
นางสาวจันท์ธร กุมภิโร
5 ศรีชมภูวิทยา นางสาวทิพย์นารี แสนโคตร
นางสาวมณีมนฑน์ แก้วกันหา
นางสาวศุภากร หัตถีจร
นายจิรภัทร จันทนาม
นางสาวนรวีร์ ศรีเชียงสา
6 บุ่งคล้านคร นางสาวณัติฐวิกา จันเรือง
นางสาวกีรติกา เชื้อเมืองแสน
นางสาวพรทิวา พิกุล
นายนายสุชาติ ลักษณะศรี
นางสาวณัฐชยา ยอดเทพ
7 เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก นางสาวพิมพิรา คำศิริ
นางสาวเขมจิรา ศรีขันเทา
นางสาวญาณิกา สารบรรณ
นางสาวสินีนาฎย์ โพสาวัง
นางสาวกาญจนา คำขาย
8 โซ่พิสัยพิทยาคม นางสาวทิพยดา สิงโต
นางสาวจิรกาล คำมุงคุณ
นางสาววีรภัทรา ทุมรินทร์
นายอัครพล พุทธพันธุ์
นางสาวไข่มุก สุพร
9 หนองเข็งวิทยาคม นางสาวนารีรัตน์ ศรีปัญญา
นางสาวพรนิกา ชัยภิบาล
นางสาวสุภัสสรา พันเพ็ชร
นายสุดธิศักดิ์ ศิริภาร์
นางสาวพัชชา ศรียัง
10 ศรีวิไลวิทยา นายธิติกร ปักษี
นายชวกร บึงเจริญ
นายนันธนวัฒน์ จิตนา
นายเมธี สีหาปัน
นางสาวพิมพิลาลัย รักษ์โคตร