ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3
ม.4-6
8
11
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
ม.4-6
20
21
3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3
ม.4-6
7
11
4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
ม.4-6
3
6
5 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
ม.4-6
8
8