ลำดับ รายการแข่งขัน ระดับ (ดูรายชื่อ) จำนวนทีม
1 การปฐมพยาบาล

2 กิจกรรมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest ลูกเสือต้านยาเสพติด ม.1-3
2
3 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-3
ม.4-6
1
2
4 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ (การจัดการค่ายพักแรม) ม.1-3
3
5 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ (การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ)

6 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ม.1-3
ม.4-6
13
13
7 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน) ม.1-3
ม.4-6
4
7
8 กิจกรรมสภานักเรียน
ม.1-6
1